Vedtægter

Vedtægter for Børnenes Kontor Randers pr. 26/1-2016.

§ 1) Børnenes Kontor (BK) er en selvejende institution med hjemsted i Randers Kommune.

§ 2) BK`s formål er at yde hjælp til økonomisk dårligt stillede børn bosat i Randers Kommune.

§ 3) De til formålet fornødne midler søges bl.a. fremskaffet ved bidrag fra privat personer, institutioner, foreninger, kommunen, indsamlinger o. l.

§ 4) Den selvejende institution ledes af en bestyrelse bestående af mindst 4 medlemmer. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand. Bestyrelsen er selvsupplerende, dog skal følgende grupper være repræsenteret: 1 regnskabskyndig ansat i kommunen, 1 fra SIKR og 1 fra BUSR.

§ 5) Bestyrelsens møder ledes af formanden og indkaldes så ofte, denne finder det fornødent, eller når mindst 3 medlemmer udtaler ønske herom. Der afholdes dog mindst 2 årlige møder. Ved hvert møde udarbejdes et beslutningsreferat, som udsendes til bestyrelsens medlemmer umiddelbart efter mødet.

§ 6) Bestyrelsen har det fulde ansvar i enhver henseende for de indkomne midler og disses anvendelse.

§ 7) Snarest muligt efter hvert regnskabsårs udgang udarbejdes et regnskab for det forløbne år, indeholdende såvel driftsregnskab som status. Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 8) Ud over de økonomiske dispositioner kan BK med bindende virkning for institutionen kun forpligtes ved underskrift af mindst 4 medlemmer.

§ 9) BK kan ikke ophæves, med mindre to efter hinanden følgende bestyrelsesmøder stemmer herfor. Sker dette, overgår BK`s formue og øvrige ejendele til anden Landsforeningen af Børnenes Kontorer.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde i Børnenes Kontor, Randers, 26. januar 2016. I ikrafttrædelse pr. 26. januar 2016.